Bộ tư pháp
Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản

Danh sách đấu giá viên

STT Họ tên Số CCHN Ngày sinh Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
{{(page.pageNumber - 1) * page.numberPerPage + $index + 1}} {{item.fullname}} {{item.cerCode}} {{item.dob}} {{item.addFull}}