Bộ tư pháp
Trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản

Danh sách đấu giá viên

STT Họ tên Số CCHN Ngày sinh Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
{{(page.pageNumber - 1) * page.numberPerPage + $index + 1}} {{item.fullname}} {{item.cerCode}} {{item.dob}} {{item.addFull}}