Bộ tư pháp
Trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản

DANH SÁCH THÔNG BÁO CÔNG KHAI VIỆC ĐẤU GIÁ

{{item.titleName}}{{item.subPropertyName}}.

(Thời gian đăng ký tham gia đấu giá từ: {{item.aucRegTimeStart|date:'HH:mm dd/MM/yyyy' : '+700'}} đến {{item.aucRegTimeEnd|date:'HH:mm dd/MM/yyyy' : '+700'}}; Thời gian tổ chức đấu giá: {{item.aucTime|date:'HH:mm dd/MM/yyyy' : '+700'}})

(Ngày công khai: {{item.publishTime2!=null?item.publishTime2:item.publishTime1|date:'dd/MM/yyyy' : '+700'}})