Bộ tư pháp
Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản

DANH SÁCH THÔNG BÁO CÔNG KHAI VIỆC ĐẤU GIÁ

{{item.titleName}}{{item.subPropertyName}}.

(Thời gian đăng ký tham gia từ : {{item.aucRegTimeStart|date:'HH:mm dd/MM/yyyy'}} đến {{item.aucRegTimeEnd|date:'HH:mm dd/MM/yyyy'}} ; Thời gian tổ chức đấu giá: {{item.aucTime|date:'HH:mm dd/MM/yyyy'}})

(Ngày công khai: {{item.publishTime1|date:'dd/MM/yyyy'}})