Bộ tư pháp
Trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản

Danh sách thông tin Sở Tư pháp

STT TÊN SỞ TƯ PHÁP ĐỊA CHỈ GIÁM ĐỐC STP SỐ TỔ CHỨC/CHI NHÁNH SỐ ĐẤU GIÁ VIÊN
{{(page.pageNumber - 1) * page.numberPerPage + $index + 1}} {{item.fullName}} {{item.fullAddress}} {{item.director}} {{item.countTcDgts}} {{item.countDgv}}
(không có dữ liệu)