Bộ tư pháp
Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản

Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: lô tài sản là vật tư thu hồi từ việc phá dỡ nhà làm việc 3 tầng và các hạng mục phụ trợ của Hội nông dân tỉnh Nam Định (có danh mục chi tiết trong phần file đính kèm)

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 2
Ngày đăng công khai: 15:06 22/05/2022

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Hội đồng thanh lý tài sản của Hội nông dân tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 201 đường Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xương

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định

Địa chỉ: 325 đường Trường Chinh, thành phố Nam Định, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:30 02/06/2022

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (Số 325 Trường Chinh- TP Nam Định- tỉnh Nam Định)STT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
{{(pagePropertyInfo.pageNumber - 1) * pagePropertyInfo.numberPerPage + $index + 1}} {{item.propertyName}} {{item.propertyAmount}} {{item.propertyPlace}} {{item.propertyStartPrice > 0 ? item.propertyStartPrice : null|number}} {{item.depositUnit == 0 && item.propertyStartPrice > 0 ? "VNĐ" : item.depositUnit == 2 ? "USD" : ""}} {{item.deposit|number}} {{item.depositUnit == 0 ? "VNĐ" : item.depositUnit == 2 ? "USD" : "%"}} {{item.detail}}

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 07:00 18/05/2022      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 30/05/2022

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (Số 325 Trường Chinh, TP Nam Định, tỉnh Nam Định). Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước theo quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá tài sản


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 07:00 30/05/2022      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 01/06/2022

File đính kèm: