Bộ tư pháp
Trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: {{detailResult.subPropertyName}}

Trạng thái thông báo: {{levelResult==1?"Thông báo công khai" : "Đính chính lần " + (levelResult - 1)}}
Ngày đăng công khai: {{detailResult.publishTime|date:'dd/MM/yyyy' : '+700'}}

Thông báo liên quan

{{$index==0?"Thông báo công khai": "Đính chính lần " + ($index)}} (công khai ngày {{item.lastUpdated|date:'dd/MM/yyyy' : '+700'}})
Thông tin người có tài sản

Họ tên: {{ownerInfo.fullname}}
Địa chỉ: {{ownerInfo.addrOwner}}

Thông tin Tài sản bán đấu giá


STT Tên tài sản Loại tài sản Số lượng Chất lượng Giá khởi điểm File đính kèm
{{$index + 1}} {{item.propertyName}} {{item.propertyTypeName}} {{item.propertyAmount}} {{item.propertyQuality}} {{item.propertyStartPrice|number}} đồng

Thông tin kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Tổ chức được chọn: {{detailInfo.orgInfo.orgName}}
Địa chỉ: {{detailInfo.orgInfo.addrFull}}
Số điện thoại: {{detailInfo.orgInfo.foneNumber}} - Fax: {{detailInfo.orgInfo.faxNumber}}
File đính kèm: {{file.fileName}}

Ghi chú: {{detailInfo.publicInfo}}