Bộ tư pháp
Trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản

Thông báo {{page.items[0].levelNotice==1?"" : "đính chính"}} lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: {{page.items[0].subPropertyName}}

Ghi chú: {{page.items[0].levelNotice==1?" Thông báo công khai" : "Đính chính lần " +(page.items[0].levelNotice-1)}}
Ngày đăng công khai: {{publicTime|date:'HH:mm dd/MM/yyyy' : '+700'}}

Thông báo liên quan:

- Thông báo {{item.rootID==null?"công khai":"đính chính lần "+$index}} ngày: {{item.lastUpdated|date:'dd/MM/yyyy' : '+700'}}

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: {{page.items[0].ownerFullname}}
Địa chỉ: {{page.items[0].addrOwner}}

Thông tin Tài sản bán đấu giá


STT Tên tài sản Số lượng Chất lượng Giá khởi điểm File đính kèm
{{$index + 1}} {{item.propertyName}} {{item.propertyAmount}} {{item.propertyQuality}} {{item.propertyStartPrice|number}} đồng

Thông tin tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức đấu giá

Thời gian tiếp nhận: Từ ngày {{page.items[0].fromDate| date :'dd/MM/yyyy' : '+700'}} đến hết ngày {{page.items[0].toDate| date :'dd/MM/yyyy' : '+700'}}
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: {{page.items[0].addressReceive}}
Thông tin liên hệ: {{page.items[0].contactInfo}}

Thông tin về tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá
File đính kèm:

{{file.fileName}}